Resum Sejarah Peradaban Islam

PERADABAN BANGSA ARAB SETELAH MASUKNYA ISLAM

Sebagaimana yang disinyalir oleh pakar sejarah, jauh sebelum Islam datang ke tengah-tengah bangsa Jahiliyah Arab, sistem moral, akhlak bangsa Arab mengalamai kerusakan yang sangat. Bahkan dikatakan zaman Jahiliyah, yang jauh dari tatanan nilai yang baik. Begitu lamanya, sistem pelik ini sangatlah menghantui peradaban bangsa Arab. Di mana pembunuhan, perzinaan, peperangan semakin  marak. Maka Allah SWT. mengutus seorang rasul, yang kelak ajaranya mempengaruhi seluruh penjuru dunia. Lahirlah Nabi akhir zaman, pemberi syafa’at kelak di akhirat nanti, nabi Muhammad saw. dalam kehidupan beliau, sangatlah miris dan sangat iba. Mulai dari kandungan beliau sudah yatim, kemudian disusul ibunya, kemudian pamannya. Begitu banyak ujian, rintangan, dan hambatan yang dilewati beliau.
Titik mula, Allah swt. menurunkan wahyu kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Dengan ditandai dengan turunnya surah al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah mulai mendakwahkan ajarannya, pertama kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian dari rumah-ke rumah, hingga berdakwah secara terang-terangan. Tak alap jarang Rasulullah dalam menjalankan amanahnya melewati dengan brbagai rintangan dan hambatan. Bahkan, bisa dikatakan seringkali mendapat cemohan, dilempari kotoran dan dikucilkan. Akan tetapi beliau lewati semua itu, dengan perasaan sabar.
Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha membunuh Nabi, malah berbalik arah dan menyatakan keimanannya. Sehingga benteng Islam lebih kuat dibanding sebelumnya. Begitu cepatnya islam berkembang, di mulai dari jazirah Arab, kurang lebih dalam waktu satu abad Islam telah menyeroakkan namanya. Agama Islam mampu memperluas jangkauannya, hingga seperti saat ini. Hal ini tidak akan pernah terlepas dengan jasa-jasa tokoh Islam dalam memperjuangkan kebenaran.
Dengan kedatangan agama Islam,  dengan jargonnya agama rahmatallil ‘alamin, mampu memperbaharui kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat jahiliah Arab. Baik dari segi kebudayaan, kepercayaan, dan watak. Dari segi watak, dahulu masyarakat jahiliyah Arab, lebih cenderung terhadap kabilah-kabilah masing. Akan tetapi, ketika Islam datang, Islam mampu menyatukan, menaungi semua kabilah ini, dalam satu atap Islam. Dahulu, sebelum Islam datang, setiap ibu yang melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut harus dibunuh. Ketika Islam datang, hal ini diperbaharui. Anak adalah fitrah yang diberikan oleh Allah. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak merupakan titipan yang diberi oleh Allah. Sehingga harus dijalankan dengan semestinya dan sebagainya.
Islam membawa masyarakat peradaban Arab menjadi lebih tentram, sehingga saling menghargai dan menyayangi. Sebagaimana di dalam Islam, disinyalir untuk saling menyayangi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Perlu kita ketahui, peradaban sesudah Islam, dikatakan sebagai periode klasik. Yang meliputi dua masa yakni masa kemajuan dan masa disentigrasi. Masa kemajuan Islam meliputi zaman Rasulullah, khulafaur rosyidin, Dinasti ummayyah dan dinasti Abbasiyah. Selain itu, islam juga mengalami masa disentigrasi, yakni pada masa lemahnya para khalifah, sehingga mereka seperti boneka saja.Post a Comment

0 Comments